هفته نامه:
تکاپو
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/10
شماره:
شماره اول
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
انجمن علمی کارآفرینی
مدیر مسئول:
محمدعرفان انصاری نیا
سردبیر:
فاطمه سلطانی نژاد
ارتباط با مدیر مسئول:
09154595499
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه