هفته نامه:
رهاورد تشخیص
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/17
شماره:
1
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی
مدیر مسئول:
میلاد شهریاری کوتک
سردبیر:
میلاد شهریاری کوتک
ارتباط با مدیر مسئول:
09103389686
قیمت
قیمت30,000 ریال
آرشیو شماره های قبلی این نشریه