هفته نامه:
ترمه
تاریخ انتشار:
سه‌شنبه 1399/06/18
شماره:
3
زمینه انتشار:
عمومی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بهداشت عمومی
مدیر مسئول:
علی رضا زارعی
سردبیر:
پریسا روائی
ارتباط با مدیر مسئول:
09362576733
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه