هفته نامه:
نقدانه
تاریخ انتشار:
یکشنبه 1399/06/23
شماره:
اول
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
کانون اندیشه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
محسن آقایی
سردبیر:
هیمن فرخه پور
ارتباط با مدیر مسئول:
09172197127
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه