هفته نامه:
سماور نفتی
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/24
شماره:
دوازده
زمینه انتشار:
ادبی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی كرمان
صاحب امتیاز:
تکتم صالحی
مدیر مسئول:
تکتم صالحی
سردبیر:
مهدی پور اقابابا
ارتباط با مدیر مسئول:
09156531998
قیمت
قیمت70,000 ریال
آرشیو شماره های قبلی این نشریه