هفته نامه:
مسکن
تاریخ انتشار:
سه‌شنبه 1399/06/25
شماره:
2
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی يزد
صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشکده داروسازی(دبیر :منا غرابادیان)
مدیر مسئول:
زهرا باقری
سردبیر:
صابره احمدزاده
ارتباط با مدیر مسئول:
09910247396
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه