هفته نامه:
نسخه
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/29
شماره:
4
زمینه انتشار:
اجتماعی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
صاحب امتیاز:
علی قاسمی
مدیر مسئول:
مهدی قاسمی
سردبیر:
امیرفرهنگ عباسی
ارتباط با مدیر مسئول:
09032064280
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه