هفته نامه:
هوش آور
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/29
شماره:
سوم
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی هوشبری
مدیر مسئول:
حمید یزدانی نژاد
سردبیر:
عارف حاجت پور
ارتباط با مدیر مسئول:
09135125504
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه