هفته نامه:
سبحان
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/29
شماره:
شماره پنجم
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
صاحب امتیاز:
کانون فرهنگی_اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مدیر مسئول:
عاطفه صادقی
سردبیر:
عاطفه صادقی
ارتباط با مدیر مسئول:
09153775519
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه