هفته نامه:
هور
تاریخ انتشار:
یکشنبه 1399/06/30
شماره:
3
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
صاحب امتیاز:
علی احمدی زاده
مدیر مسئول:
علی احمدی زاده
سردبیر:
شیما بهداروندی
ارتباط با مدیر مسئول:
09168783480
قیمت
قیمت30,000 ریال
آرشیو شماره های قبلی این نشریه