هفته نامه:
مدار سلامت
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/31
شماره:
2
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
صاحب امتیاز:
ادریس علی جمعه ای
مدیر مسئول:
ادریس علی جمعه ای
سردبیر:
سعید عارفی
ارتباط با مدیر مسئول:
09369605015
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه