هفته نامه:
آمایش
تاریخ انتشار:
پنج‌شنبه 1399/07/03
شماره:
20
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی يزد
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی بهداشت محیط
مدیر مسئول:
آرزو رضایی
سردبیر:
نفیسه بیکران
ارتباط با مدیر مسئول:
09132204694
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه