لطفا منتظر باشید ...

هفته نامه:
هور
تاریخ انتشار:
یکشنبه 1399/07/06
شماره:
6
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
صاحب امتیاز:
علی احمدی زاده
مدیر مسئول:
علی احمدی زاده
سردبیر:
شیمابهداروندی
ارتباط با مدیر مسئول:
09168783480
قیمت
قیمت30,000 ریال
آرشیو شماره های قبلی این نشریه