لطفا منتظر باشید ...

هفته نامه:
هور
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/08/05
شماره:
10
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
صاحب امتیاز:
علی احمدی زاده
مدیر مسئول:
علی احمدی زاده
سردبیر:
شیما بهداروندی
ارتباط با مدیر مسئول:
09168783480
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه