هفته نامه:
ریهبیلیتک
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/03
شماره:
1
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزيستي و توانبخشي
صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی فناوری های نوین توانبخشی
مدیر مسئول:
افشین نعمتی یارعزیز
سردبیر:
احسان بیطرف
ارتباط با مدیر مسئول:
09201151251
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه