هفته نامه:
JOYA (Journal Of Young Anesthetists)
تاریخ انتشار:
سه‌شنبه 1399/06/04
شماره:
1
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول:
مریم مفتاحی
سردبیر:
فائزه نوروزی
ارتباط با مدیر مسئول:
09228584505
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه