لطفا منتظر باشید ...

حقوق نشریات7/12/2021 3:53:06 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg
کارگاه مجازی حقوق نشریات دانشجویی، مدرس: دکتر باقر انصاری   دانلود

 

تحلیل محتوا8/1/2021 4:25:59 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg
کارگاه مجازی تحلیل محتوای نشریات دانشجویی؛ مدرس: رضا ساکی   دانلود

 

یادداشت نویسی8/1/2021 4:40:20 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg
کارگاه مجازی یادداشت نویسی- مدرس: دانلود

 

ویراستاری8/5/2021 3:14:30 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg
کارگاه مجازی ویراستاری؛ مدرس: تقی دژاکام     دانلود

 

مصاحبه8/7/2021 3:09:02 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg
کارگاه مجازی اصول مصاحبه مطبوعاتی؛ مدرس: تقی دژاکام  دانلود

 

 

 

لید و تیتر نویسی8/12/2021 6:08:45 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg00:00:00

کارگاه‌های جانبی جشنواره تیتر12-کارگاه مجازی لید و تیترنویسی، مدرس: مسعود رفیعی طالقانی      دانلود

 

 

خبرنویسی8/16/2021 7:06:27 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg00:00:00

کارگاه‌های جانبی جشنواره تیتر12- کارگاه مجازی خبرنویسی- مدرس: احمد کارخانه   دانلود

 

 

یادداشت نویسی8/17/2021 12:26:55 PMhttp://www.khanehnashriat.ir/Media/Image/2021/05/202105107352331965_Thum.jpg00:00:00
کارگاه‌های جانبی جشنواره تیتر12-کارگاه مجازی سرمقاله و یادداشت نویسی، مدرس:حسام‌الدین قاموس مقدمدانلود